L’oroscopo del 2020 in gadduresu (e in italiano) segno per segno

L’oroscopo del 2020 in gallurese.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo 2020? Sarà meglio dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle? Lo abbiamo chiesto ad alcuni astrologi. Il risultato è un Oroscopo 2020 ragionato segno per segno e molto locale.

LU BECCU

Lu 2020 arà a esse un annu impultanti abbeddhu, v’arà a pilmittì di trasfulmà li ‘ostri sogni in cosi ‘eri, ma più di tuttu di punì li fundamenti pa’ lu ‘ostru futturu. No arani a mancà mumenti di revisioni chi v’arani a pultà a valutà meddhu impultanti amicizi. Areti d’aè un pocu di pazenzia pa’ lu chi ha a che fà cu’ li dinà.

ARIETE

Il 2020 sarà un anno molto importante, che permetterà di realizzare molti sogni, ma soprattutto di gettare le basi per il futuro. Non mancheranno dei momenti di revisione, che porteranno a rivalutare alcune amicizie importanti. Dal punto di vista dei soldi bisognerà avere un po’ di pazienza.

LU TRAU

V’ambara un annu di trasfulmatzioni e ripinsamenti, pa’ lu chi ha a che fa cu’ l’amori e lu trabaddhu. Ma lu 2020 arà a esse l’annu palfettu pa’ turrassi a punì in sestu e pruassi in chissi cosi chi no si sò vuluti fà primma. Ma steti attenti a no fà troppi spesi e senza rasjunanni primma.

TORO

Aspetta un anno di trasformazioni e ripensamenti, dal punto di vista dell’amore e del lavoro. Ma il 2020 sarà l’anno ideale anche per rimettersi in forma e osare in quelli ambiti su cui negli ultimi anni si è stati sempre reticenti. Ma state attenti con il fare spese eccessive e senza pianificazione.

GEMELLI

Illu 2020 arrearà lu tempu di bucassini calche soddisfatzioni. Più chiettù in familia o in fattu di dinà v’arà a palmittì di didicavvi a celti chistioni lassati in balìa. Pussibili noi liamenti e cunniscentzi chi podarani arricà prufettu.

GEMELLI

Nel 2020 sarà arrivato il momento di togliersi qualche soddisfazione. Una maggiore tranquillità familiare o economica vi permetterà di dedicarvi ad alcune questioni che avete lasciato in sospeso. Possibili nuovi legami e conoscenze che potrebbero rivelarsi profittevoli.

CANCRO

Dapòi d’anni di tinsioni e trasfulmatzioni lu 2020 arrecarà più serenitai. Ma areti d’esse pronti a fa lu primmu passu e a fa li sciuarati gjusti. No arani a mancà li di’iltimenti. Impareti a gestì illa meddhu manera li brei cu la familia e lu partner, pa evità inuttili strascichi.

CANCRO

Dopo anni di tensioni e trasformazioni, il 2020 porterà una maggiore serenità. Ma occorrerà essere pronti a prendere l’iniziativa e a fare le scelte giuste. Non mancheranno i divertimenti. Imparate a gestire meglio i conflitti familiari e con il partner, per evitare inutili strascichi.

LIONI 

Lassetivi traspultà un pocu da li cosi chi arani a cumbinà, oseti e cunnisciti passoni noi. Inuttili lamintassi di lu chi no ha funtziunatu illu 2019. Lu 2020 ha d’esse l’annu di lu riscattu puru ill’amori. V’ambara un annu propitziu pa lu trabaddhu, ma piddhetivi di lu tempu pa voi mattessi.

LEONE

Dovrete lasciarvi trasportare un po’ dagli eventi, osare ed incontrare persone nuove. Inutile lamentarsi di cosa non ha funzionato nel 2019. Il 2020 deve essere l’anno del riscatto anche dal punto di vista sentimentale. Vi si aspetta un anno propizio per il lavoro, ma prendere del tempo per voi stessi. 

VERGINE

Steti attenti a lu troppu pa arrià a li ostri tragualdi. Lu 2020 è l’annu undi areti ad arrià a li ostri ambitzioni. Li duluri d’amori e di familia arani a passà pa fa locu a una primmaera noa. Ma piddheti prufettu da l’errori passati, palchì lu rischiu di turralli a fà è sempri presenti e puteti piddhani delusioni noi.

VERGINE

State attenti agli eccessi per raggiungere i vostri successi. Il 2020 è l’anno in cui raggiungere le vostre ambizioni. Le ferite familiari o sentimentali si cicatrizzeranno all’insegna di una nuova primavera. Ma fate tesoro degli errori del passato, perché il rischio di ripercorrerli è sempre presente e potreste subire nuove delusioni.

BILANCIA

D’ugna tantu tocca turrà a paltì pa andà a dananzi. Lu 2020 arà a esse cussì, ma tuttu arà a dippindì da oi e da la ostra determinatzioni. Siddu aeti progetti pa lu trabaddhu di realizzà, cridetivi. Siddhu eti una relatzioni stabbili e chi vi da suddisfatzioni, sciuareti. No palditi tempu, nemmancu addananzi a l’ostacculi.

BILANCIA

Ogni tanto bisogna ripartire per andare avanti. Il 2020 sarà così, ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra determinazione. Se avete dei progetti lavorativi da realizzare credeteci. Se avete una relazione consolidata e che vi appaga, prendete una decisione. Non tergiversate, nemmeno di fronte agli ostacoli. 

SCORPIONE

Lu 2020 arà a esse un annu di passaggju. Areti aè calche nuittai illa familia e illu trabaddhu e areti d’esse folti di cori candu v’arà a arrià calche delusioni. Ma no arà a esse malu pa lu tuttu. Piddhetivi un vacanza: pò davvi calche sorpresa.

SCORPIONE

Il 2020 sarà un anno di transizione. Assisterete ad alcune novità impreviste dal punto di vista familiare e lavorativo e dovrete essere forti emotivamente, quando riceverete una delusione. Non tutto sarà, però, negativo. Prendetevi una vacanza: potrebbe regalarvi una sorpresa. 

SAGGITTARIU

No sempri basta esse onesti e cjiari, candu v’agatteti addananzi a passoni chi no so cussì com’e voi. Impareti a piddhà li gjiusti misuri pa no agattavvi in brutti situatzioni. Cuminceti a punì a banda calche cosa di dinà: varà a silvì in un prossimu futuru. No smintichetivi di lu valori di l’amicitzia.

SAGITTARIO

Essere di fondo onesti e chiari non basta sempre, quando di fronte vi trovate chi, invece, non manifesta la stessa attitudine. Imparate a prendere le dovute misure per non avere ripercussioni spiacevoli. Dal punto di vista economico iniziate a mettere da parte qualcosa: vi servirà in un prossimo futuro. Non dimenticate il valore dell’amicizia. 

CAPRICORNO

Lu 2020 arà a esse un ottimu annu pa voi e pò esse arriatu lu tempu gjustu pa fa chissu brincu di calitai addananzi chi seti cilchendi da tempu. Areti subitu a nutà chi calche cosa indrentu a voi è cambiendi. Ma no sarà solu la gana di liamenti noi e di gadagni a davvi la spinta. Chissu chi cilcheti è un meritu più intimu, in la familia e in la societai.

CAPRICORNO

Il 2020 sarà un ottimo anno per voi e potrebbe essere arrivato il momento giusto per fare quel salto di qualità che da tanto tempo cercate. Noterete subito un cambiamento interiore. Ma sarà non solo il desiderio di nuove relazioni e di guadagni a darvi la spinta. Quello che cercate è un riconoscimento più intimo, a livello sociale e familiare. 

ACQUARIO

È statu un annu impegnativu abbeddhu e vi seti affannati. Gai nostru, nemmancu lu 2020 arà a esse un annu faccili. V’areti a agattà a fa li conti cu una spesa imprevista e areti a agattà rimediu pa calche delusioni d’amori. In familia v’agattareti in un momentu di serenitai. In lu mesi di Natali cumbinarà calche cosa chi arà a putè cambià tuttu, siddhu voi l’uliti.

ACQUARIO

È stato un anno veramente impegnativo il 2019 e vi sentite affaticati. Purtroppo nemmeno il 2020 sarà un anno facile. Vi trovate a fare i conti con una spesa imprevista e a trovare rimedio per una delusione sentimentale. In famiglia vivrete un momento di serenità. A dicembre succederà qualcosa che potrebbe cambiare tutto, se lo vorrete.

PESCI

Cilcheti d’esse di mancu sognatori e più determinati. Lu 2020 v’arà a arricà idee noi e vi farà idè cu più spirantza lu futuru. Tocca, parò, no lassassi piddhà troppu da la fua e pinsà meddhu a lu chi si sciuariddggjia. È l’annu gjiustu pa accettà li sfidi. Aretì a pruà un innamorementu folti abbeddhu: no faci mai mali.

PESCI

Siate meno sognatori e più determinati. Il 2020 vi porterà nuove idee e vi farà vedere con ottimismo il futuro. Occorre, però, non lasciarsi andare in eccessivi slanci e ponderare meglio le proprie decisioni. È l’anno giusto per accettare le sfide. Vivrete un momento di innamoramento travolgente: non fa mai male.

(traduzione di Mirko Muzzu con la collaborazione di alcuni appassionati e linguisti della Gallura)

(Visited 2.403 times, 1 visits today)

Note sull'Autore

NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!